Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Mediumschap Marcel Voorburg
Onderstaand reglement beschrijft de condities op welke medium Marcel Voorburg (hierna te noemen het medium) zijn diensten als medium verleent wie daar om verzoekt (hierna te noemen de client) door middel van consultatie, ongeacht de vorm waarin deze plaatsvindt. 
Cliënten worden door Marcel Voorburg vooraf gewezen op of in kennis gesteld van deze voorwaarden; deze zijn te vinden op de website van het medium www.marcelvoorburg.nl.

A.Consulten

1.Een consult vindt altijd plaats op verzoek van de cliënt op basis van een afspraak of vervolgafspraak.
2.Een consult kan mondeling, per telefoon, per Skipe- Whatsapp- beeldbellen plaatsvinden.
3.Onder een consult wordt hierbij verstaan alle diensten van het medium aan de cliënt, of dit nu een advies is, een healing, of een gesprek met bijvoorbeeld een inzicht gevend, bemoedigend of bijstaand karakter. 
4.Alle informatie die het medium van of over de cliënt door een consult te weten is gekomen, zullen vertrouwelijk worden behandeld en nooit met anderen dan met de cliënt zelf, in enigerlei vorm worden gedeeld.
5.Het medium is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke resultaten en welslagen van een consult, noch voor het emotionele of materiele effect of schade die een consult heeft op de cliënt.
6.Voor een consult is vooraf een prijs overeengekomen tussen het medium en de client; deze prijs blijft gehandhaafd ongeacht het verloop, effect of resultaat van het consult. Cliënt is gehouden het overeengekomen bedrag te betalen binnen de termijn die daarvoor is afgesproken.
7.Een afgesproken consult kan door de cliënt worden afgezegd; gebeurt dat tot 24 uur voor het consult, dan is geen vergoeding verschuldigd; vindt de afzegging plaats binnen 24 uur voor het consult, dan is cliënt gehouden het afgesproken bedrag te betalen of een nieuwe afspraak te maken binnen twee weken.
8.Op verzoek van de cliënt zal het medium een factuur verstrekken voor de bewezen diensten. Hierin zijn opgenomen: aard van het consult, datum, duur, het te betalen bedrag en de termijn waarin de nota moet zijn voldaan.
9.Met het aangaan van een consult wordt cliënt geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en daarmee te hebben ingestemd.

B.Cursussen en trainingen

10.Cliënten kunnen zich aanmelden voor door het medium uitgeschreven cursussen en trainingen; deze krijgen bericht of zij hiervoor kunnen worden geplaatst. Indien dat het geval is, ontvangen zij daarvoor de nota.
11.Cliënten kunnen pas aan een cursus of training deelnemen nadat de gehele som, of na afspraak een deel daarvan, is betaald. 
12.Voor het overige zijn de bovenstaande artikelen 4 tot en met 9 van toepassing.
Powered by webXpress